Timber by EMSIEN-3 LTD
Kuiz

Kuiz

484
A lejohet shkuarja tek falltorët? (Kuiz)

489
A lejohet kërkimi i vdekjes ? (Kuiz) 

491
A do të flenë banorët e Xhenetit? (Kuiz)

508
A lejohet me u betu në gjëra të krijuara? (Kuiz)

636
Ndërprerja e namazit (Kuiz)

499
A e ndryshon lutja kaderin? (Kuiz)

455
Çka është mesatarja në fe?

515
Çfarë do të thotë shprehja “Në fe nuk ka turp” (Kuiz)

482
A lejohet që gruaja ta merr mbiemrin e Burrit ? (Kuiz)

581
Kohëzgjatja e mesteve të udhëtarit?