Të gjitha suret e Kurani të kënduara  nga kënduesi i njohur në botën Islame Meshari Rashid me një audio kualitet te lart.
Kliko mbi emrin e sures qe deshiron, dhe shkarkimi do të fillon menjehere.

1. El-Fatihah
2. El-Bakarah
3. Eli Imran
4. En-Nisa
5. El-Maidah
6. El-‘Anam
7. El-‘Araf
8. El-‘Anfal
9. Et-Teube
10. Junus
11. Hud
12. Jusuf
13. Er-Rad
14. Ibrahim
15. El-Hixhr
16. En-Nahl
17. El-Isra
18. El-Kehf
19. Merjem
20. Taha
21. El-Enbija
22. El-Haxhxh
23. El-Mu’minun
24. En-Nur
25. El-Furqan
26. Esh-Shuara
27. En-Naml
28. El-Kasas
29. El-Ankabut
30. Er-Rum
31. Llukman
32. Es-Saxhdeh
33. El-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ja-Sin
37. Es-Saffat
38. Sad
39. Ez-Zumer
40. Ghafir
41. Fussilet
42. Esh-Shuraa
43. Ez-Zukhruf
44. Ed-Duhan
45. El-Xhathijeh
46. El-Ahkaf
47. Muhammad
48. El-Fat’h
49. El-Huxhurat
50. Kaf
51. Edh-Dharijat
52. Et-Tur
53. En-Naxhm
54. El-Kamar
55. Er-Rahman
56. El-Vakiah
57. El-Hadid
58. El-Muxhadila
59. El-Hashr
60. El-Mumtahanah
61. Es-Saf
62. El-Xhumah
63. El-Munafikun
64. Et-Taghabun
65. Et-Talak
66. Et-Tahrim
67. El-Mulk
68. El-Kalem
69. El-Hakkah
70. El-Ma`arixh
71. Nuh
72. El-Xhin
73. El-Muzammil
74. El-Mudeththir
75. El-Kijameh
76. El-Insan
77. El-Murselet
78. En-Nebe
79. En-Naziat
80. Abasa
81. Et-Takuir
82. El-‘Infitar
83. El-Mutaffifin
84. El-‘Inshikak
85. El-Buruxh
86. Et-Tarik
87. El-‘A’la
88. El-Ghashijeh
89. El-Faxhr
90. El-Baled
91. Esh-Shams
92. El-Lajl
93. Ed-Duhaa
94. Esh-Sharh
95. Et-Tin
96. El-`Alak
97. El-Kadr
98. El-Bajjinah
99. Ez-Zelzeleh
100. El-`Adijat
101. El-Kari`ah
102. Et-Takathur
103. El-`Asr
104. El-Humezah
105. El-Fil
106. Kurejsh
107. El-Ma`un
108. El-Keuther
109. El-Kafirun
110. En-Nasr
111. El-Mesed
112. El-‘Ikhlas
113. El-Felek
114. En-Nas